IUCC02

کابل USB: نوع C به C

طول کابل: 1 متر
حداکثر مقدار جریان: 3 آمپر
بسته بندی : پاکت رنگی
بالا